Forretningsbetingelser

Advokatfirmaet Kasper Ørtofts forretningsbetingelser gælder for den juridiske assistance og de ydelser, som advokat Kasper Ørtoft og de hos advokat Kasper Ørtoft ansatte leverer til klienten, medmindre andet aftales skriftligt.

Nærværende forretningsbetingelser gælder for alle opgaver, der udføres af advokat Kasper Ørtoft.

UDFØRELSEN AF OPGAVEN:

Advokat Kasper Ørtoft og klienten aftaler løbende den juridiske assistance og omfanget af hver opgave samt klientens og andres medvirken og ydelser. Advokat Kasper Ørtoft  vil behandle sagen ud fra de instrukser, der modtages af klienten. Advokat Kasper Ørtoft er dog berettiget til at nægte at efterkomme klientens instruks, hvis det der anmodes om f.eks. ikke er i overensstemmelse med de advokatetiske regler eller i strid med gældende lovgivning

Advokat Kasper Ørtoft  forpligter sig over for klienten til at yde kvalificeret juridisk bistand, der leveres til aftalt tid og i aftalt omfang.

Klienten kan til enhver tid forlange at arbejdet med sagen standses. Advokat Kasper Ørtoft kan til enhver tid frasige sig sagen eller standse arbejdet med sagen. Dette kan eksempelvis ske hvor sagen får en anden karakter end forudsat. Arbejdet med sagen skal i så tilfælde standses/ophøre således at klienten får lejlighed til at søgen anden advokatbistand, og således at klienten ikke lider tab af rettigheder.

Alle opgaver udføres i overensstemmelse med de advokatetiske regler, retsplejelovens regler om advokater samt anden relevant lovgivning.

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft  er undergivet reglerne om hvidvaskning af penge og skal derfor blandt andet indhente og opbevare identitetsoplysninger på klienten.

Advokatfirmaet opbevarer alle sagsakter på arkiv i mindst fem år fra sagens afslutning. Originale dokumenter tilbageleveres til klienten senest ved sagens afslutning.

Klienten får de nødvendige rettigheder til at bruge det skriftlige materiale, som Advokatfirmaet Kasper Ørtoft  leverer til klienten i forbindelse med sagen, men Advokatfirmaet Kasper Ørtoft har og bibeholder alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til materialet.

HONORAR/SALÆR, FAKTURERING OG KLIENTMIDLER:

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft  fastsætter honoraret/salæret for udført arbejde i overensstemmelse med de regler der er fastsat i lovgivningen og de advokatetiske regler jf. menupunktet PRISOPLYSNINGER.

I forbindelse med påbegyndelsen af en opgave vil klienten efter anmodning blive oplyst om honorarets størrelse, hvis det er muligt ud fra opgavens karakter.

Kan honoraret ikke oplyses, vil den måde, hvorpå honoraret beregnes, fx de timepriser der anvendes, blive oplyst. I forbrugerforhold gives klienten skriftligt oplysninger om honoraret, inden arbejdet påbegyndes.

Der kræves som udgangspunkt forudbetaling af større eksterne omkostninger, og omkostninger til syn og skøn vil normalt blive opkrævet forud.

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft  forbeholder sig undtagelsesvis ret til at kræve honorar, forventede udlæg eller omkostninger forudbetalt. Forudbetalt honorar mv. indsættes på vores klientkonto og kan inkl. eventuelle renter anvendes til modregning for kommende fakturaer.

Betalingsbetingelserne er netto 8 dage fra fakturadato. Ved forsinket betaling beregnes renter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

Alle klientmidler, der betros Advokatfirmaet Kasper Ørtoft, administreres efter Advokatsamfundets regler og bliver indsat på kontorets klientkonti i Nordjyske Bank A/S.. Tilskrevne renter tilfalder klienten i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler.

FORTROLIGHED:

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft forpligter sig til at behandle alle oplysninger modtaget af klienten eller modtaget om klienten fortroligt. Alle personer ansat hos Advokatfirmaet Kasper Ørtoft er pålagt tavshedspligt, og derudover har Advokatfirmaet Kasper Ørtoft sikkerhedsprocedurer for håndtering af alt fortroligt materiale.

ANSVAR, ANSVARSBEGRÆNSNING OG FORSIKRING:

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft er ansvarlig for at den leverede rådgivning og udførte sagsbehandling er i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler.

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft er ikke ansvarlig for indirekte tab eller følgeskader, herunder driftstab, tab af data, mistet fortjeneste, goodwill, image mv.

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft hæfter ikke for eventuelle fejl begået af rådgivere, som Advokatfirmaet Kasper Ørtoft  har henvist klienten til.

ARGUMENT Advokatfirma er ansvarsforsikret i Forsikringsselskabet HDI Danmark.

LOVVALG OG VÆRNETING:

Advokatfirmaet Kaspers Ørtofts  ydelser og nærværende forretningsbetingelser er underlagt dansk ret.

Eventuelle tvister kan alene indbringes for danske domstole.