Klientoplysninger

Det følger af de advokatetiske regler pkt. 13, at advokater af egen drift skal oplyse klienterne om en række forhold. Disse oplysninger er oplistet nedenfor:

Advokat Kasper Ørtoft er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er registreret i og medlem af Advokatsamfundet.

Kontaktoplysninger:

Advokat Kasper Ørtoft
Skrågade 2A, 1 sal
9400  Nørresundby – DK
E-mail.: ko@kortoft.dk
Tlf.: +45 40225585
CVR-nr.: 35594515
Klientkonto (Nordjyske Bank A/S).: 7450 – 1395300

FORSIKRING

Advokat Kasper Ørtoft har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvorfra advokatvirksomheden er udøvet.

Advokatfirmaet Kasper Ørtofts ansvarsforsikring og garanti er tegnet i HDI Danmark under policenummer 156 – 08652852 – 14002.

OFFENTLIG OG FORSIKRINGSDÆKKET RETSHJÆLP

Når Advokatfirmaet Kasper Ørtoft påtager sig en opgave, undersøger advokat Kasper Ørtoft i hvilket omfang, der kan opnås forsikringsmæssig (retshjælp) eller offentlig retshjælp ifølge gældende lov. Hvis salær skal udredes foreløbigt eller endeligt af det offentlige eller helt eller delvist af et forsikringsselskab, vil klienten blive orienteret om principperne for fastsættelse af honoraret mv. og om de mulige konsekvenser for klienten.

GOD ADVOKATSKIK

Samtlige advokater i Danmark skal overholde retsplejelovens regler om god advokatskik. Både Advokatfirmaet Kasper Ørtofts klienter og eventuelle modparter kan klage til Advokatnævnet, som fører tilsyn med danske advokaters overholdelse af de advokatetiske regler, og som kan pålægge sanktioner, hvis vores rådgivning og adfærd måtte give anledning hertil.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter.

Det forekommer, at vi må sige nej tak til sager, fordi der er risiko for interessekonflikt. Ved interessekonflikt forstås eksempelvis den situation, at advokat Kasper Ørtoft allerede repræsenterer modparten eller tidligere har gjort dette, men der kan også opstå interessekonflikt i andre situationer.

Advokat Kasper Ørtoft  gennemgår alle nye sager  for derved at undgå, at der kan være risiko for interessekonflikt.

Det følger af de advokatetiske regler at en klient som er forbruger inden sagens opstart skal have skriftlige oplysninger om sagens vigtigste elementer, herunder prisoplysninger. Erhvervsklienter modtager sådanne skriftlige oplysninger ved anmodning derom.

Der kan findes yderligere oplysninger om Advokatrådet og de advokatetiske regler på Advokatsamfundets hjemmeside, http://www.advokatsamfundet.dk/. På Advokatnævnets hjemmeside http://www.advokatsamfundet.dk/Advokatnaevnet.aspx/ kan man læse mere om god advokatskik og klageadgang mv.

REGLER MOD HVIDVASKNING

Advokatfirmaet Kasper Ørtoft er omfattet af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme. Ifølge loven er advokater forpligtet til at indsamle og opbevare klienters identitetsoplysninger. Derfor skal klienter oplyse og dokumentere navn, adresse og CPR- eller CVR-nr. ved oprettelsen af en sag. Typisk vil klienten blive anmodet om at aflevere eller fremsende kopi af sygesikringskort og pas eller kørekort.

Derudover er advokater forpligtet til at undersøge transaktioner, hvis der opstår mistanke om, at de har tilknytning til hvidvaskning af penge eller finansiering af terrorisme. I tilfælde af mistanke er advokater forpligtet til at underrette Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet eller Advokatsamfundet.

Som følge af loven om forebyggende foranstaltninger har Advokatfirmaet Kasper Ørtoft udarbejdet interne regler, der omhandler klientlegitimation, indberetning, intern kontrol m.v.